شجاعی:  بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لاهیجان آغاز شد شجاعی: بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لاهیجان آغاز شد
شجاعی: بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری لاهیجان آغاز شد
شعربافان: با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها برخورد شود شعربافان: با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها برخورد شود
شعربافان: با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها برخورد شود
حجت طیران :کمیسیون حقوقی به طور جدی پیگیر تعیین تکلیف زمین هتل اعظم لاهیجان است حجت طیران :کمیسیون حقوقی به طور جدی پیگیر تعیین تکلیف زمین هتل اعظم لاهیجان است
حجت طیران :کمیسیون حقوقی به طور جدی پیگیر تعیین تکلیف زمین هتل اعظم لاهیجان است
شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است
شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است
طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند
طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند

انتشار: شهر سبز نو