اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال ۹۲

عنوان کميسيونهای متشکله

اعضاء کمیسیون ها

کميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری سيدرضی­ فلاح­ چای عباس شمسه کهن فرشید فقیه شجاعی
کميسيون حقوقی مهران آزادسرو رحیم کشاورز ابراهیم خوشحال
کميسيون فرهنگی و اجتماعی مهران آزادسرو جواد نجار تميزکار حسینعلی خدایگانی

 

کميسيون بدوی ماده 100 فرشید فقیه شجاعی کميسيون نظام وظيفه سيدرضی­ فلاح­ چای
کميسيون تجديد نظر ماده 100 عباس شمسه کهن کميسيون تبصره 5 ماده 96 مهران آزادسرو
کميسيون ماده 77 عباس شمسه کهن کميسيون ماده 11 فرشید فقیه شجاعی
نماينده شورا درکميسيون ماده 5 ابراهیم مهربان نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

فرشید فقیه شجاعی
بند 3 ماده 71 سيدرضی­ف لاح­چای بند 8 ماده 71 ابراهیم مهربان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.