آیین نامه داخلی شوراي عالي استانها

ماده 1 – جلسات شوراي عالي استانها كه در اين آيين نامه شوراي عالي ناميده مي‌شود ، در تهران تشكيل مي‌گردد و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد.

تبصره – در صورت بروز حوادث غير مترقبه يا عواملي كه مانع تشكيل شوراي عالي در تهران باشد جلسات تا رفع مانع در محل ديگري كه به تأييد هيات رييسه مي‌رسد, تشكيل مي‌شود.

 

ماده 2 – اولين جلسه هر دوره شوراي عالي حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و با حضور  دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات  آن با رأي موافق اكثريت مطلق حاضران معتبر است.

 

ماده 3 – در اولين جلسه شوراعالي مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و دونفر از جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌شوند و در جايگاه هيات ریيسه قرار مي‌گيرند.

 

ماده 4 – وظايف هيات رييسه سني ، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دايم می باشد.

تبصره – مراسم تحليف براساس دستورالعملی که به تصويب شوراي عالي می رسد انجام خواهد شد.

 

ماده 5 – مدت عضويت فرد در شورای عالی تا پايان مدت عضويت چهارساله فرد در شوراي شهرو روستاي مربوط است.

 

ماده 6 – عضويت در شوراي عالي قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. هيچيك از اعضا حق تفويض اختيارات خود را به غير, اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

 

ماده 7 – اعضاي شوراي عالي دراولين جلسه خودهيات رييسه شامل رييس ،يک نايب رييس  و حداقل يك منشي و همچنين يك نفر را به عنوان سخنگو از بين اعضا براي مدت دوسال انتخاب مي‌نمايند.

 

ماده 8 – در غياب رييس شوراي عالي نايب رئيس وظايف و اختيارات او را برعهده خواهد داشت و درمقابل شورای عالی مسؤول است .

تبصره – رييس شورا عالي مي‌تواند اداره جلسات رسمي راحتي هنگام حضور خود  برعهده نايب رييس قرار دهد.

 

ماده 9 – چنانچه هريك از اعضاي هيات رييسه فوت نمايد يا برکنار ياسلب عضويت شوديا از سمت خود استعفا دهد, بلافاصله در اولين جلسه, عضو جديد هيات رييسه براي همان سمت و برای مدت باقيمانده از دوسال انتخاب مي‌شود.

 

ماده 10 – درصورتي كه هر يك از اعضاي هيات رييسه يا سخنگوي شورای عالی استعفا دهد, متن استعفا نامه در جلسه شورای عالی قرایت مي‌شود و در صورت لزوم پس از توضيحات فرد مستعفي و مذاكرات اعضا، چنانچه استعفا پس گرفته نشود, عضو جديد هيات رييسه انتخاب مي‌گردد.

 

ماده 11 – وظايف رييس شورای عالی به شرح زير است :

1-    مسئووليت امور اداري و مالي شورای عالی

2-    اداره جلسات شورای عالی و برقراري نظم در جلسات

3-  دعوت از وزيران ، روساي مؤسسات وسازمانهاي دولتي و سايراشخاصی كه حضور آنها در جلسه ضرورت داشته باشد

4-   دعوت ازاعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيونهاي

5-    ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شوراي عالي

6- معرفي نماينده و يا نمايندگان شوراي عالي كه از بين اعضا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي نهادها و سازمانهاي كشور

  7 – امضاي احكام مسؤول دبيرخانه و ساير كاركنان براساس تشكيلات تفصيلي شورای عالی. امضاي كليه مكاتبات رسمي شوراي عالي

8-    امضاي احكام رؤساي كميسيونها

9-   ارايه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيات رييسه درخصوص مسايل مربوط به شوراي عالي

10- ارسال يک نسخه از مصوبات شورای  عالی به وزارت کشور ، نهادها و ساير دستگاههای ذيربط ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان

11- شركت در نهادهاي قانوني كه رييس شوراي عالي عضو آنهاست يا درجلسات رسمي دستگاههاي وسازمانهاي دولتي كه دعوت مي‌گردد

12- شرکت در نهادهای قانونی که رييس شورای عالی عضو آنهاست يا در جلسات رسمی دستگاهها و سازمانهای دولتی که دعوت می گردد

13   ارسال يک نسخه از مصوبات شورای عالی که جنبه عمومی دارد به روزنامه رسمی برای چاپ

14 -اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه

 

ماده 12 – وظايف هيات رييسه شورا وسخنگوی شورای عالی به موجب  دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد هيات رييسه به تصويب شوراي عالي مي رسد.

 

ماده 13 – به منظور بررسي و اصلاح و تكميل پيشنهادات، طرحها و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني که شورای عالی برعهده دارد ،كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌شود. تركيب، تعداد، نحوه اداره و  وظايف اين كميسيونها به پيشنهاد هيات رييسه به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

 

ماده  14 – غيبت از جلسات شورای عالی  با اطلاع رييس شورای عالی و در كميسيونها با اطلاع ریيس كميسيون امكان پذير است .

تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات رسمي شورا با شورای عالی و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي با ریيس شورای عالی خواهد بود.

تبصره2 – رسيدگي به موجه وغيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خودرا مبني بر موجه بودن غيبت به رييس شورای عالی ارايه دهد.

 

ماده 15 – هر عضوشوراي عالی مي توانداز مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق حاضران در جلسه امکان پذير است .

 

ماده 16 – عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را به با ذكر دلايل تقديم رييس شورای عالی نمايد و رييس شورای عالی آن را در نخستين جلسه بعدي در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي استعفا، مي تواند اعلام انصراف نمايد.

 

ماده 17 – براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرايت شود سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را مطرح نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنندو پس از آن رأي گيري می شود.

 

ماده 18 – هرگاه تقاضاي استعفاي اعضا به نحوي باشد كه مانع از تشكيل رسميت جلسه گردد، قابل طرح نيست .

 

ماده 19 – رئيس شورای عالی موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شوراي عالی به دلايلي نظير استعفا،فوت و سلب عضويت ،مراتب را براي تعيين جانشين وی به وزارت کشور و شوراي استان مربوط به طور كتبي گزارش نمايد.

 

ماده 20 – در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورای عالی به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند، نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورای عالی انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند.

تبصره – نمايندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولين جلسه به استحضار اعضا رسانده وبه صورت کتبی نیز به رييس شورای عالی ارايه نمايند.

 

ماده 21 – جلسات عادي شورای عالی هردوماه يکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکيل می گردد و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت می یابد.

تبصره 1- هر يک از اعضا که همزمان برای جلسات شورای عالی و ساير شوراها دعوت شده است موظف به شرکت در جلسه شورای عالی می باشد.

تبصره 2 – جلسات فوق العاده شورای عالی  بنا به ضرورت و به درخواست وزير کشور  يا حداقل يك سوم اعضا يا هيات رييسه و با اعلام قبلي و دعوت رييس تشكيل خواهد شد.

 

ماده 22 – حضور مستمعان در جلسات شورای عالی با اجازه ریيس آزاد است .

تبصره – مستمعان در جلسات بايد نظم را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور رييس از سالن اخراج خواهند شد.

 

ماده 23 – دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتهااز طرف هيات رييسه تهيه و تنظيم شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد.

تبصره 1 – در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيات رييسه خواهدبود.

تبصره 2- با تصويب اکثريت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معينی به تعويق انداخت.

 

ماده 24 – در هر جلسه علنی شورای عالی ،رييس می تواند قبل از ورود به دستور جلسه در مسايل روز شوراها، مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری است حداکثر به مدت بيست دقيقه بيان کند.

 

ماده 25 – درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه حداقل (48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضاي نطق قبل از دستوردر حدود وظايف شورای عالی  نموده اند طبق فهرست تنظيمي توسط منشيان حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

تبصره 1- در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌گردند.

تبصره 2- هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد مي تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند.

 

ماده 26 – اعضاي شورای عالی به نسبت موضوعاتي كه طبق دستور مطرح مي شود، مي توانند قبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. درصورتي كه موافق يامخالف ثبت نام نكرده باشد، اعضا در جلسه مي‌توانندنوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق نمايند. اگر هيچ موافقي وجودنداشته باشد، مخالفان می توانند به نوبت  صحبت ‌‌كنند و اگر مخالفي وجود نداشت ،تنهايك موافق مي تواند صحبت كند .

تبصره 1- درصورت صحبت خارج از موضوع رییس جلسه به آنها تذکر خواهدداد و در صورت دونوبت تذکر درنوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

تبصره 2- مدت شور در مورد لوایح پیشنهادی برنامه و بودجه کشور 10 ساعت وبرای هر ناطق 20 دقيقه   می باشد.

 

ماده 27 – اخطار راجع به مغايرت طرحها و پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است و نيز پيشنهاد کفايت مذاکرات و يا افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن يک پيشنهاد باپيشنهاد رييس يا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسيدگی می باشد .و پس از نطق يک نفر مخالف ويک نفرموافق رأی گيری می شود وتصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رييس جلسه اجرا می شود.

 

ماده 28 – در صورت توهين به مقامات اجرايی يا حاضران، در همان جلسه يا در جلسه بعد با تشخيص هيات رييسه به آنها تا 15 دقيقه اجازه نطق دردفاع از خود داده  خواهد شد.

 

ماده 29 – مذاکرات کامل هر جلسه علنی و مصوبات ثبت و ضبط می شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه های گروهی جهت اطلاع عموم بلامانع است .

 

ماده 30 – دستور العمل نحوه اداره جلسات، رأی گيری، بررسی برنامه و بودجه کشور و استانهاو ساير پيشنهادات به پيشنهاد هيات رييسه به تصويب شورای عالی می رسد.

 

ماده 31 – درهنگام بحث و مذاکره درباره لوايح دستگاههای اجرایی و طرحهای مرتبط با آنهاو طرحهای استانی، هر گاه هيات رييسه لازم بداند می تواند به نمايندگان شوراهای استان اجازه صحبت بدهد .

 

ماده 32 – شورای عالی می تواند نماینده ونمایندگان را جهت دفاع از طرحهای قانونی خودکه با اختيار حاصل از اصل يکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به طور مستقيم به مجلس شورای اسلامی يا هيات وزيران پيشنهاد می نماید، انتخاب و معرفی کند و در اين صورت رعايت ترتيبات زير لازم است :

1-     طرحهای مصوب شورای عالی برای ارايه به مجلس شورای اسلامی باید دارای عنوان ،مقدمه توجیهی و مواد مناسب باشد .

2-     طرحهای فوق بايد قبل از طرح در جلسه شورای عالی، علاوه بر کميسيون مربوط در کميسيون مرتبط با امور حقوقی نيز بررسی و گزارش آن ظرف مهلت مقرر به کميسيون اصلی ارايه و در گزارش نهايی ضمن گزارش کميسيون اصلی برای طرح و بررسی در شورای عالی تقديم گردد.

3-     چنانچه طرحهای فوق مربوط به هر يک از  وزارتخانه ها یا دستگاههای اجرايی باشد، يک نسخه از آن برای وزير يا عالی ترين مقام مسئوول ارسال واز آنها برای اعلام نظر يا شرکت در جلسه کميسيون مربوط دعوت می شود.

4-     نماينده يا نمايندگانی برای دفاع از طرحهای مصوب انتخاب و به مجلس شورای اسلامی يا هيات وزيران معرفی می شوند.

5-     شورای عالی با دعوت از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يا نماينده او و مسئوولان مربوط پيش نويس لوايح برنامه و بودجه را بررسی و پيشنهادات اصلاحی مبنی برتغيير طرح يا جابجايی بودجه عمرانی و رفاهی استانها را پس از تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اعلام   می نمايد.

 

ماده 33 – برای نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه وبودجه عمرانی و رفاهی استانها به استناد اصل يکصدويکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، پس از وصول گزارشات ماهانه و سالانه و چگونگی پيشرفت کارهای عمرانی واز دستگاههای اجرايی مربوط، ييس، گزارشات را به کميسيون ذيربط ارجاع می دهد. رييس موظف است ضمن ارسال نسخه ای از گزارش کميسيون ذيربط به مسئوولان مربوط، به منظور توضيح ،حضور دفاع، موضوع را در دستور جلسه شورای عالی قراردهد و طبق تصميم شورای عالی، موضوع را به مسئوولان مربوط و عالی ترين مقام دستگاه اجرايی ذيربط اعلام و در صورت لزوم پی گيری قانونی به عمل آورد.

تبصره – چنانچه هر يک از شوراهای استان يا حداقل سه نفر از اعضای شورای عالی به نحوه اجرايی برنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها اعتراض داشته باشند، موضوع  توسط رييس به کميسيون ذيربط جهت بررسی و ارايه گزارش ارجاع می شود.

 

ماده 34 – مسئوولان سازمانها و دستگاههای اجرايی کشور در جلسات شورای عالی، اعم از جلسات رسمی شورای عالی، کميسيونها و ارگروههايی که دعوت    می شوند ،حضور می يابند و در صورت عدم امکان حضور در جلسات کميسيونها و کارگروهها نمايندگان آنها شرکت می کنند.

 

ماده 35 – شورای هر استان موظف است يک نسخه از مصوبات خود را ظرف ده روز به شورای عالی تقديم و شورای عالی موضوع را بررسی و در صورت لزوم در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام نمايد.

 

ماده 36 – پيشنهاد سلب عضويت اعضای شوراهای استانها در موارد مندرج در قوانين، از سوی شورای عالی به هيات حل اختلاف مرکزی به ترتيب زير عمل می آيد:

1- تقاضای سلب عضويت ازسوی هر يک از شوراهای استان هاو هريک از اعضای شورای عالی قابل طرح و بررسی   می باشد.

2- تقاضای فوق توسط رييس برای بررسی و اعلام نظر به کميسيون ذيربط ارجاع می گردد و ضمناٌ به عضو متقاضی نيز ابلاغ گردد تا دفاعيات خودرا به آن کميسيون ارايه دهد.

 3- پس از ارايه گزارش کميسيون ذيربط ،موضوع در جلسه شورای عالی مطرح و در صورت تصويب ،سلب عضويت فرد مورد نظر به هيات حل اختلاف مرکزی پيشنهاد   می گردد.

4- عضو مورد نظر که تقاضای سلب عضویت وی شده است، حق حضور در جلسه رسيدگی و دفاع از خودراخوهدداشت ودرصورت عدم امکان حضور می تواندعضو ديگری از اعضای شورهارابه نمايندگی از طرف خودمعرفی نمايد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.