آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان

ماده 1 ـ جلسات شوراي اسلامي استان كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود، در محل شورا واقع درمركز استان تشكيل مي‌گردد و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد.

تبصره ـ تا زمان اختصاص بودجه كافي و تهيه محل مستقل‌، استانداري موظف است محل مناسب وامكانات لازم را جهت تشكيل جلسات شورا و استقرار دبيرخانه در اختيار شورا قرار دهد.

 

ماده 2 ـ نخستين جلسه هر دوره شورا حداكثر پانزده روز پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي‌حوزه استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و فعاليت آن‌تا پايان مدت چهارساله فعاليت شوراي شهر و روستا ادامه مي‌يابد.

 

ماده 3 ـ در نخستين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوان ترين فرداز اعضاي حاضر به سمت منشي معين مي شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مي گيرند.

 

ماده 4 ـ وظايف هيأت رئيسه سني‌، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات‌هيأت رئيسه دائم است‌.

تبصره ـ مراسم تحليف بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي استانها انجام خواهد شد.

 

ماده 5 ـ مصوبات شوراكه جنبه عمومي دارد و نيز عملكرد سالانه پس از تصويب ، بايد به نحو مقتضي به اطلاع‌ساكنان استان برسد.

 

ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست‌. هيچيك از اعضا حق‌تفويض اختيارات خود را به غير، اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

 

ماده 7 ـ  مدت عضويت فرد در شورا تا پايان مدت عضويت چهارساله او در شوراي شهر و روستاي‌مربوط است‌.

 

ماده 8 – اعضاي شوراي استان در نخستين جلسه خود هيأت رئيسه شامل رئيس‌، نايب رئيس و حداقل‌يك منشي و همچنين يك نفر را به عنوان سخنگو از بين اعضاي شورا براي مدت دو سال و نماينده يانمايندگان شورا در شوراي عالي استانها را براي دوره چهارساله انتخاب مي ‌نمايند.

 

ماده 9 در غياب رئيس شورا، نايب رئيس وظايف و اختيارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل‌شورا مسؤول است‌.

تبصره ـ رييس شورا مي‌تواند حتي هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمي را بر عهده نايب رييس ‌بگذارد.

 

ماده 10 ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيأت رئيسه فوت نمايد ، سلب عضويت يا از سمت خود بركنارشود يا استعفا دهد، بلافاصله در اولين جلسه‌، عضو جديد هيأت رييسه براي همان سمت و مدت باقي مانده ازدو سال انتخاب مي‌شود.

 

ماده 11 ـ درصورتي كه هر يك از اعضاي هيأت رئيسه يا سخنگوي شورا از سمت خود استعفا دهد، متن‌استعفا نامه در جلسه شورا قرائت مي‌شود و درصورت لزوم پس از توضيحات فرد مستعفي و مذاكرات اعضا،چنانچه استعفا پس گرفته نشود، عضو جديد انتخاب مي‌گردد.

 

ماده 12 ـ وظايف و اختيارات رئيس شورا به شرح زير است‌:

1-     مسووليت امور اداري و مالي شورا

2-     اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات‌

3-     دعوت از استاندار، فرمانداران‌، روساي ادارات كل و سازمانها، نهادها و تشكلها اعم از دولتي و غيردولتي و ساير اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي آن ضروري باشد

4-     دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيونها در شورا

5-     ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا

6-      معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسوولان اجرايي نهادها وسازمانهاي مملكتي‌

7-     امضاي احكام مسؤول دبيرخانه و ساير كاركنان شورا بر اساس تشكيلات تفصيلي شورا.

امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا

8-     ارسال يك نسخه از مصوبات شورا ظرف ده روز پس از تصويب به شوراي عالي استانها، استاندار وساير مسوولان اجرايي ذي‌ربط‌

9-     ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به‌مقامات ذي‌ربط‌

10- شركت در جلسات رسمي دستگاههاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي‌

11- امضاي احكام روساي كميسيونها

12- اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌

 

 

ماده 13 ـ وظايف هيأت رئيسه شورا و نحوه اداره جلسه به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به‌تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

 

ماده 14 ـ به منظور بررسي‌، اصلاح و تكميل پيشنهادات‌، طرحها و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام‌وظايف قانوني شورا، كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌گردد. تركيب ، تعداد و وظايف اين‌كميسيونها و نحوه اداره آنها به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

 

ماده 15 ـ غيبت از جلسات رسمي شورا با اطلاع رئيس شورا و در كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون‌مربوط امكان پذير است‌.

 

ماده 16 – تشخيص موجه بودن غيبت و تاخير و تعجيل در جلسات رسمي شورا برعهده شورا و درجلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تاخير با رئيس شورايا كميسيون خواهد بود.

تبصره ـ رسيدگي به موجه يا غير موجه بودن تاخيرها در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه‌بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به هيأت‌رئيسه ارايه دهد.

 

ماده 17 ـ هر عضو شوراي استان مي‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت‌مطلق آراي حاضران در جلسه شورا مي‌باشد.

 

ماده 18 – عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را به رئيس شورا با ذكر دلايل تقديم نمايد و رئيس‌شورا آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي‌توانددر صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.

 

ماده 19 ـ براي بررسي تقاضاي استعفا بايد ابتدا تقاضا قرائت شود، سپس عضو متقاضي يا عضوديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را مطرح نمايد، مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت‌مي‌توانند صحبت كنند و پس از آن راي گيري به عمل مي آيد.

 

ماده 20 ـ هرگاه تقاضاي استعفاي اعضا به نحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد، قابل طرح‌نيست‌.

 

ماده 21 ـ رئيس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شوراي استان بهدلايلي نظير استعفا، فوت‌، جنون و سلب عضويت‌، مراتب را براي تعيين جانشين او به استانداري و شوراي‌شهرستان مربوط به طور كتبي اعلام نمايد.

 

ماده 22 ـ در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو سايرمجامع و شوراها انتخاب مي شوند، نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورامعرفي مي‌شوند.

 

ماده 23 – جلسات عادي شورا حداقل هر (45) روز يك‌بار تشكيل خواهد شد. شورا مي‌تواند جلساتفوق‌العاده نيز تشكيل دهد.

تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا بنا به ضرورت و به درخواست استاندار يا حداقل يك سوم اعضا ياهيأت رئيسه و با اعلام قبلي و دعوت رئيس تشكيل خواهد شد.

 

ماده 24 – حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رئيس آزاد است‌.

تبصره ـ مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و درصورت تخلف به دستور رئيس ازسالن اخراج خواهند شد.

 

ماده 25 ـ دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و باتوجه به اولويتها تنظيم شود وحداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره ـ در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان‌، تشخيص اولويت با رئيس شورا خواهد بود.

 

ماده 26 ـ در هر جلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه حداقل (48) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضاي نطققبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر در حدودشرح وظايفشورا نطق قبل از دستور خواهند داشت‌.

تبصره 1 ـ در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام‌، ناطقان قبل از دستور تعيين مي گردند.

 تبصره 2 ـ هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد، مي‌تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضوديگري واگذار كند.

 

ماده 27- رئيس شورا مي‌تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداكثر ده دقيقه در مورد مسايلمرتبط با وظايف شورا مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري باشد، به اطلاع آنها برسد.

 

ماده 28- اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي كه طبق دستور در شورا مطرح مي‌شود، مي توانند قبل ازجلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. درصورتي‌كه موافق يا مخالف ثبت نام نكرده باشد، اعضا درجلسه شورا مي توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق نمايند. اگر هيچ موافقي‌وجود نداشته باشد، يك مخالف صحبت مي‌كند و اگر مخالفي وجود نداشت‌، تنها يك موافق مي‌تواندصحبت كند.

تبصره ـ در صورت صحبت خارج از موضوع‌، رئيس جلسه به ناطق تذكر خواهد داد و درصورت دونوبت تذكر در نوبت سوم‌، ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

 

ماده 29ـ در مورد تقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد، يك‌مخالف و يك موافق هر كدام تا پنج دقيقه صحبت نموده و سپس راي گيري به عمل مي آيد و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه به اجرا گذاشته مي‌شود.

 

ماده 30 ـ اخطار راجع به منافي بودن طرحها و پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌،مقررات جاري يا آيين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است‌.

 

ماده 31 ـ درصورت توهين به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي‌، در همان جلسه يا در جلسه بعد، باتشخيص هيأت رئيسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق‌در دفاع از خود داده خواهد شد.

 

ماده 32 ـ دستگاههاي اجرايي در زمان بررسي طرحها و پيشنهادات براي دفاع‌، حق حضور در جلسهشورا را بدون حق راي خواهند داشت‌.

 

ماده 33 – با پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تصويب اكثريت مطلق اعضاي شورا، مي توان‌پيشنهادات را به مدت حداكثر سه ماه مسكوت گذاشت‌.

تبصره ـ تقاضاي مسكوت ماندن فقط براي يك مرتبه و در يك موضوع قابل طرح مي‌باشد.

 

ماده 34 ـ رئيس شورا موظف است پس از دريافت مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ضمن‌ارجاع به كميسيونهاي مربوط‌، نسخه اي از آن را در اختيار هر يك از اعضا قرار دهد تا پيشنهادات خود راارايه نمايند.

 

ماده 35 ـ هرگاه هر يك از شوراهاي شهرستان يا يك يا چند نفر از اعضاي شورا به عملكرد دستگاههاياجرايي استان يا عمليات آنان اعتراض داشته باشند، موارد را با ذكر دلايل و به طور روشن و مكتوب به شورااعلام مي نمايند. پس از بررسي كميسيون ذي‌ربط و اعلام نظر، موضوع در جلسه شورا مطرح و درصورت‌تصويب‌، موارد از طريق رئيس شورا به مسوولان مربوط ابلاغ مي‌شود.

تبصره ـ مسوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است براي‌جلسه رسيدگي از آنان دعوت نمايد.

 

ماده 36ـ نحوه اداره جلسات‌، راي گيري و بررسي پيشنهادات براساس دستورالعملي است كه به‌تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

 

ماده 37- در صورت بروز اختلاف بين شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌، موضوع با درخواست هريك از شوراها يا نمايندگان شوراهاي يادشده در شورا، از فرماندار حوزه مربوط دعوت و موضوع حل و فصل‌خواهد شد و درصورتي‌كه نياز به حضور استاندار باشد ايشان نيز درصورت دعوت رسمي‌، موظف به شركتدر شورا خواهد بود.

تبصره ـ ارايه گزارش كميسيون مربوط براي رسيدگي به موضوع در جلسه شورا الزامي است‌.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.