آيين نامه داخلي شوراي شهر

ماده 1- اولين جلسه هردوره  شوراي اسلامی شهر ،كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي‌شود ، بعد از قطعی شدن نتايج انتخابات، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت فرماندار يا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده يا نماينده وی تشکيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت  ميابد.

 

ماده 2- در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و دونفر از جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعين مي‌شوند و در جايگاه هيات رييسه قرار مي‌گيرند.

 

ماده3- وظايف هيات رييسه سني  اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دائم شورا می باشد.

            تبصره مراسم تحليف براساس دستورالعملی که به تصويب شوراي عالي استانها می رسد, انجام می شود.

 

ماده 4- اعضای شورا در اولين جلسه خود از بين اعضای شورا، هيات رييسه شورا شامل رييس, نايب رييس و حداقل  يک منشی و همچنين يک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دوسال ونماينده يا نمايندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پايان همان دوره انتخاب می نمايند.

 تبصره- رییس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداری ذيربط به طورکتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی برای شرکت در جلسات دعوت نمايد.

 

ماده 5 – عضويت در شورا قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .هيچيك از اعضای شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

 

ماده 6- وظايف رييس شورا به شرح زير است :

1-     مسئووليت امور اداري و مالي شورا

2-     اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات

3-     دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

4-     دعوت ازاعضا و تقسيم كار بين اعضا و کميسيونهاي شورا

5-     ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا

6-      معرفي نماينده و يا نمايندگان شورا كه از بين اعضای شورا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتی در صورت درخواست آنها

7-      امضاي احكام مسؤول واعضای دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا

8-     ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پايان هر سال مالی به شوراهای اسلامی شهرستان و استان مربوط و نيز انتشار آن جهت اطلاع عموم

9-     ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ايراد اعضا که به صورت روشن به رييس شورا تقديم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دريافت پاسخ کتبی ياشفاهی شهردار درخصوص تذکرابلاغی آن در جلسه شورا

10- امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا

11- اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد ، قبل ازختم هر جلسه

 

ماده 7- نايب رئيس شورا در غياب رييس شورا وظايف اورا انجام می دهد و در مقابل شورا مسئوول است.

 

ماده 8- وظايف هيات رييسه و سخنگو  به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

 

ماده 9- به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني که شورابرعهده دارد, كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌شود.

 

تبصره – تركيب ,چگونگی اداره ووظايف اين كميسيونها به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

 

ماده 10- پيشنهادات واصل شده به کميسيون در صورتی که مرتبط با شهردرای باشد با حضور شهردار يا نماینده وی که بدون حق رأی  و برای ادای توضيحات در جلسات شرکت می کند، رسيدگی خواهد شد .

 

ماده 11- هر عضوشورا مي توانداز مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امکان پذیر است .

 

ماده 12- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رييس تقديم نمايد و رييس آن را در نخستين جلسه علنی بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.

 

ماده 13- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود, سپس شخص متقاضي يا عضو ديگری به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان می نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنندو پس از آن رأي گيري می شود.

 

ماده 14- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادی ازاعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نيست .

 

ماده 15- رييس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوی از شورا به دلايلي نظير استعفا،فوت، جنون و سلب عضويت, مراتب را براي تعيين جانشين او به فرمانداری مربوط به طور كتبي اعلام نمايد.

 

 

ماده 16- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رييس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رييس كميسيون مربوط امكان پذير است.

 تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رييس شورا خواهد بود.

 تبصره 2 – رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خودرا مبني بر موجه بودن غيبت به ر ييس شورا ارايه دهد.

 

ماده 17- در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورابه عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند, نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند.

 تبصره – نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبی نیز به رييس شورا ارايه نمايند.

 

ماده 18- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتهااز طرف هيات رييسه تهيه  شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد.

                تبصره 1 – در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هیات ریيسه خواهدبود.

 تبصره 2- با تصويب اکثريت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معينی به تعويق انداخت يا مسکوت گذاشت .

 

ماده 19- درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا(48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضاي نطق قبل از دستورنموده انددر حدود وظايف شورا  طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

 تبصره 1- در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌گردند.

 تبصره 2- هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد, مي تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند.

 

ماده 20- رييس شوار می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه درمورد مسایل مهم روز شوراها مطالبی راکه آگاهی اعضا از آن ضروری باشد, به اطلاع آنها برساند.

 

ماده 21- اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می شود, می توانندقبل از جلسه به   عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. در صورتی که موافق يا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورامی توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هيچ موافقی وجودنداشته باشد, يک مخالف صحبت می کند و اگر مخالفی وجودنداشت , تنها يک موافق می تواند صحبت کند.

 تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع, رییس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

 

ماده 22- تقاضای کفاةت مذاکرات ةا افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن يک پيشنهاد ،به پيشنهاد رييس شورا يا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسيدگی است. يک مخالف ويک موافق هر کدام تا 5 دقيقه صحبت می نمايند و سپس رأی گيری می شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رييس جلسه اجرا می شود.

 

ماده 23- اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پيشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مقررات جاری و يا آيين نامه داخلی شورا براظهارات ديگر مقدم است .

 

ماده 24- در صورت توهين به اشخاص حقيقی و يا حقوقی، در همان جلسه يا در جلسه بعد, با تشخيص هيات رييسه به آنهاتا 15 دقيقه اجازه نطق دردفاع از خود داده   خواهد شد.

 

ماده 25 – نحوه اداره جلسات, رأی گيری و بررسی پيشنهادهای واصل شده براساس دستور العملی است که به تصويب شورای عالی استانها می رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.