آيين نامه داخلي شوراي شهرستان

ماده 1– جلسات شوراي اسلامي شهرستان كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي‌شود ، در محل شورا واقع در مركز شهرستان تشكيل مي‌شود و محل ديگري براي تشكيل جلسات رسميت ندارد .

تبصره – در صورت بروز حوادث غير مترقبه كه امكان برگزاري جلسه در مركز شهرستان وجودندارد, جلسات شورا با نظر هيات ریيسه براي مدتي محدود تا رفع موانع در يكي از شهرهاي هم جوار يا مركز استان تشكيل مي‌گردد .

ماده 2– نخستين جلسه شورا پانزده روز پس از تشكيل دوسوم شوراهاي اسلامي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شودو با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي يابد و  فعاليت آن تا پايان دوره فعاليت چهارساله شوراي اسلامي شهروروستا ادامه دارد .

ماده 3 – در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي‌شوند و در جايگاه هيات رييسه قرار مي‌گيرند .

ماده 4– وظايف هيات رييسه سني, اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دايم شوراست .

تبصره : مراسم تحليف براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي عالي استانهامي‌رسد, انجام مي‌گيرد .

ماده 5– مصوبات شورا كه عمومي بودن آن به تصويب شورا رسيده باشد, بايد به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسد

تبصره– شورا موظف است هرسال بودجه پيشنهادي خودرا طبق مقررات مصوب شوراي عالي استانها در مهلت قانوني تهيه و تصويب و براي انجام مراحل قانوني به شوراي اسلامي استان ارسال نمايد .

ماده 6–  هيات رييسه شورا عبارتنداز يك رييس ،يك نايب ریيس و حداقل يك منشي كه به همراه سخنگوي شورا در اولين جلسه با اكثريت مطلق آراي حاضران براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند .

 ماده 7– در غياب ریيس شورا نايب ریيس وظايف و اختيارات او را برعهده خواهدداشت و در مقابل شورا مسئوول است .

ماده 8– چنانچه هريك از اعضاي هيات ریيسه از سمت خود استعفا دهد يا فوت يا سلب عضويت شود, بلافاصله در اولين  جلسه شورا كه حداكثر يك ماه بعد تشكيل مي‌شود, عضو جديد براي همان سمت و براي مدت باقي مانده از دوسال انتخاب خواهد شد.

تبصره – درصورتي كه هريك از اعضاي هيات ریيسه يا سخنگوي شورا استعفا دهد موضوع استعفا در جلسه بعدي شورا طرح و درمورد آن تصميم گيري خواهد شد در اين فاصله عضو متقاضي استعفا مي‌تواند انصراف خود را اعلام نمايد .

 

ماده9ـ وظايف واختيارات رييس شورا به شرح زير است :

 

1 –   مسئووليت امور اداري و مالي شورا .

2 اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات .

3 دعوت از فر ماندار، روساي دستگاههای اجرايی , و سازمانهای دولتی و نهادها و تشكلها اعم از دولتي و غيردولتي و ساير اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا ضروري باشد .

4 –    دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيونهای شورا .

  5 ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا .

6 –    معرفي نماينده يا نمايندگان شوراكه از بين اعضا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي نهادها و سازمانها .

7 –    امضاي احكام مسؤول دبيرخانه شوراكاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا .

8 –   ارسال يك نسخه از مصوبات شورا به شورای اسلامی استان , نمايندگان حوزه انتخابيه , فرماندار و مسئوولان اجرای ذيربط ظرف مدت 10 روز پس از تصويب .

9 –    امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا .

10 –    اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه .

11 –   ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رييس شورا تقديم شده است به مقامات ذيربط .

12 –  شركت در جلسات رسمي دستگاههاي كشور اعم از دولتي و غير دولتي درصورت دعوت رسمی .

13 –   امضاي احكام رؤساي كميسيونها

 

ماده 10– وظايف هيات رييسه وسخنگوي شورا به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد .

 

ماده 11– به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني شورا، كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌گرددند .

   تعداد, تركيب, چگونگي اداره و وظايف اين كميسيونها و به پيشنهاد هیات رییسه به تصويب شورا مي‌رسد .

 

ماده 12– غيبت از جلسات رسمي شورا با اطلاع رييس شورا و در كميسيونها با اطلاع رييس كميسيون امكان پذير است .

تبصره 1 – تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل در جلسات رسمی شورا برعهده اعضای حاضر و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي با رييس شوراو كميسيون خواهد بود .

تبصره2 – رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخيرها در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خودرا مبني بر موجه بودن غيبت به هيات رييسه ارايه دهد .

 

ماده 13– هر عضوشورا  مي توانداز مقام خود استعفا دهد پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امکان پذير است .

 

ماده 14-عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رييس شوراتقديم نمايد و رييس شورا آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند اعلام انصراف نمايد .

 

ماده 15-براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرايت می شود, سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او   حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را مطرح می نمايد و مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنندو پس از آن رأي گيري مي‌‌شود .

 

ماده 16– هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي ازاعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نيست .

 

ماده 17– رييس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوی از شورا به دلايلي نظير استعفا،فوت, جنون و سلب عضويت, مراتب را براي تعيين جانشين وی به فرمانداري و شوراي اسلامی شهر يا بخش مربوط به طور كتبي اعلام نمايد .

 

ماده 18– در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند, نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رييس شورا معرفي مي‌شوند .

تبصره– نمايندگان منتخب موظفند گزارش کارخود را در اولين جلسه به آگاهی اعضا برسانند و به صورت کتبی نيز به رييس شورا ارايه نمايند .

 

ماده 19– جلسات عادی شورا حداقل هر ماه يکبار تشکيل خواهد شد . جلسات فوق العاده شورا بنا به ضرورت ودرخواست فرماندار يا حداقل يک سوم اعضا یا هيات رييسه و با اعلام قبلی و دعوت رييس تشکيل خواهد شد .

 ماده 20– حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رييس شوراآزاد است .

تبصره – مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور ریيس از سالن اخراج خواهند شد .

 

ماده 21– دستور جلسات رسمی شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات، با توجه به اولويتهااز طرف هيات رييسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد .

تبصره1 -در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با رييس شورا خواهدبود .

تبصره2– طرحها و لويح فوريت دار طبق مقررات مصوب شورای عالی استانها در دستور جلسه قرار می گيرد .

تبصره3– با تصويب اکثريت مطلق اعضای حاضر می توان موضوع دستورجلسه را برای مدت معينی به تعويق انداخت .

 

ماده 22– درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه حداقل  (48) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضاي نطق قبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر در حدود وظايف شورامی توانند  نطق قبل از دستور نمايند .

 تبصره 1– در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌ شوند .

تبصره 2– هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد, مي تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند .

 

ماده 23– رييس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداكثر ده دقيقه در موردمسايل مهم روز شورا مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري ‌باشد, به اطلاع اعضا برسد .

 

ماده 24– اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي كه طبق دستور در شورا مطرح مي شود, مي توانند قبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. درصورتي كه موافق يامخالف ثبت نام نكرده باشد, اعضا در جلسه مي‌توانندنوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهند کرد. اگر هيچ موافقي وجودنداشته باشد، يك مخالف صحبت مي‌‌كند و اگر مخالفي وجود نداشت, تنهايك موافق مي تواند صحبت كند .

تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع ،رييس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دونوبت تذکردرنوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

 

ماده 25– در موردتقاضاي كفايت مذاكرات يا افزايش مدت شور يا مسكوت ماندن يك پيشنهاد, يک مخالف و  يك موافق هر كدام تا 5 دقيقه صحبت می نمایند و سپس راي گيري می شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رييس جلسه اجرا مي‌شود .

 

ماده 26– اخطار راجع به منافي بودن طرحها و پيشنهادهاو لوايح با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است

 

ماده 27-در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي، درهمان جلسه يادر جلسه بعد, با تشخيص هيات رييسه به آنهاتا 15 دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد .

 

ماده 28– پيشنهادات ذيل قابل طرح در شورا می باشد :

1 پيشنهادات شوراهای اسلامی شهرها و بخشهای محدوده شهرستان

2 پيشنهادات دستگاههای اجرايی شهرستان

3 طرحهای اعضا با امضای حداقل دونفر از اعضای شورا .

تبصره 1-کليه پيشنهادات و طرحها بايد دارای موضوع و عنوان با تشخيص و دلايل لزوم تهيه باشد .

تبصره 2– درخصوص پيشنهادات دستگاههای اجرايی کميسيونها می تواننداز مسوولان و مديران دستگاههای مربوط جهت ادای توضيحات دعوت نمايند و آنان مکلف به حضور می باشند .

 

ماده 29– دستگاههاي اجرايي در زمان بررسي طرحها و پيشنهادات با معرفی يک نماينده حق حضور د رجلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

ماده 30– شورا موظف است همه ساله د رمهلت قانونی طرحهای عمرانی پيشنهغادات با معرفی يک نماينده حق حضور در جلسه شورا بدون حق رأی خواهند داشت .

ماده 31– هر گاه يک يا چندنفر از اعضای شورا يا هريک از شوراهای اسلامی بخشها، شهرهای محدود شهرستان به عملکرد دستگاههای اجرايی یا عمليات آنان اعتراض داشته باشند ، موارد را با ذکر دلايل و به طور روشن و مکتوب به شورا اعلام می نمايند . پس از بررسی در کميسيون مربوط و اعلام نظر ، موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصويب ، موارد از طريق رييس شورا به مسئوولان مربوط ابلاغ می گردد .

ماده 32–  در صورت بروز اختلاف با مشکلات بين شوراهاي اسلامی یا بخشهای محدوده شهرستان ، موضوع با درخواست هريك از شوراهای مربوط يا نمايندگان آنها يا فرماندار يا بخشدار در شورا مطرح و بررسی و اقدام به حل وفصل اختلاف با حضور روسای شوراهای مربوط و در صورت لزوم فرماندار يا بخشدار می گردد .

تبصره – مسئوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است برای رسيدگی از آنان دعوت نمايد .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.