دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش ، شهر، شهرستان ، استان و عالی استانها مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ 10/12/1385

 

مستندات قانونی:

این دستورالعمل باستناد به مواد 12،10،9،8 و13 آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی ، بخش ،شهر ، شهرستان ، استان و عالی استان ها مصوب هیئت محترم وزیران و به منظور تعیین وظایف هیئت رئیسه شوراهای موضوع این دستورالعمل تهیه و در تاریخ 10/12/1385به تصویب شورای عالی استانها رسید.

 

ماده1:منظور از هیئت رییسه در این دستورالعمل مجموعه ساختاری است که متشکل از رییس ، نایب رییس ، منشی یا منشیان و سخنگو بوده و این مجموعه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

تبصره 1: شرح وظایف هریک از اعضای هیئت رییسه مواردی است که در آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها و آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران ذکر شده است.

تبصره2- سازوکار انتخاب اعضای هیئت رییسه براساس مستندات ماده 16 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی (6/7/82)و همچنین آیین نامه های داخلی شوراهای موضوع این دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده2:وظایف و اختیارات هیئت رییسه شوراها عبارتند از:

همکاری با رییس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.

تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید.

همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا

همکاری با رییس شورا درخصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا ، کمیسیونها، تنقیح ، ارسال ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا.

تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها

همکاری با رییس شورا در نظارت بر حسن اجرای آیین نامه داخلی ، قانون و مقررات در جلسات شورا

همکاری در حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و تلاش برای ارتقاء عملکرد کمیسیونها

پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا

نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هیئت ها

 

ماده3-جلسات هیئت رییسه شوراهای موضوع این دستورالعمل بصورت رسمی و با حضور اکثریت نسبی اعضاء هیئت رییسه و با دستور جلسات مشخص تشکیل و کلیه مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات هیئت رییسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد. حضور رئیس یا نائب رئیس در جلسه الزامی است.

تبصره1- تعداد و چگونگی تشکیل جلسات هر کدام از شوراهای موضوع این دستورالعمل متناسب با حجم و میزان فعالیتها و طرحها و برنامه های هر شورا و مطابق تصمیمات داخلی هیئت رییسه خواهد بود.اما حداقل برگزاری یک جلسه رسمی ماهیانه ضروری و الزامی است.

تبصره2- برای ثبت مذاکرات و مصوبات هیئت رییسه ، پی گیری تصمیمات و انجام سایر امور جاری هیئت رییسه یک نفر از اعضاء یا غیرعضو دارای تخصص و تجربه مرتبط با رعایت قوانین و مقررات و با حکم ریاست شورا بعنوان دبیر هیئت رییسه انتخاب خواهد شد.

تبصره4- اعضای هیئت رییسه در انجام فعالیتهای مربوطه ملزم به رعایت قانون شوراها ، آیین نامه های داخلی و سایر مقررات موضوعه می باشند. هیأت رئیسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و کلیه مصوبات خود را می بایستی بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 3 ماده و 9 بند و 6 تبصره در تاریخ 10/12/85  با بیست رأی موافق به تصویب شورای عالی استانها رسید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.