اعضای کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان درسال 97

اعضاء کمیسیون ها عنوان کميسيونهای متشکله
جواد نجار تمیزکار محسن شیخ شعربافان حجت طیران رضا نصرتی فرشید فقیه شجاعی برنامه و بودجه و عمران شهری
آرمان پوریاسری حجت طیران جواد نجار تمیزکار محسن شیخ شعربافان رضا نصرتی حقوقی
جواد نجار تمیزکار حجت طیران رضا نصرتی محسن شیخ شعربافان آرمان پوریاسری فرهنگی و اجتماعی
 
جواد نجار تمیزکار رضا نصرتی کمیسیون نظام وظیفه

( اصلی – علی البدل)

فرداد جنابی کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

حجت طیران کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها ) در اجرای طرح که مالک مشخص نباشد

رضا نصرتی کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

آرمان پوریاسری کميسيون ماده 11( آئین نامه مالی  شهرداریها)  تحویل جنس یا کار انجام شده در معاملات عمده محسن شیخ شعربافان کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی نماينده شورا درکميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

فرداد جنابی نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

حجت طیران بند 8 ماده 71( قانون شوراها )

نظارت بر حساب درآمد و هزینه

محسن شیخ شعربافان بند 3 ماده 71( قانون شوراها )

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.