اعضای کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان درسال 96

عنوان کميسيونهای متشکله اعضاء کمیسیون ها
برنامه و بودجه و عمران شهری فرشید فقیه شجاعی – آرمان پوریاسری – محسن شیخ شعربافان – جواد نجار تمیزکار-  رضا نصرتی
حقوقی جواد نجار تمیزکار –  آرمان پوریاسری –  فرشید فقیه شجاعی –  فرداد جنابی –  حجت طیران
فرهنگی و اجتماعی آرمان پوریاسری – جواد نجار تمیزکار- حجت طیران- محسن شیخ شعربافان- رضا نصرتی
 

کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی کمیسیون نظام وظیفه

( اصلی – علی البدل)

جواد نجار تمیزکار

رضا نصرتی

کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

آرمان پوریاسری کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها )

حجت طیران
کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

رضا نصرتی کميسيون ماده 11

( آئین نامه مالی شهرداریها)

آرمان پوریاسری
نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

فرداد جنابی نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

محسن شیخ شعربافان

 

بند 3 ماده 71

( قانون شوراها )

محسن شیخ شعربافان بند 8 ماده 71

( قانون شوراها )

فرشید فقیه شجاعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.