بایگانی دسته بندی ها: کمیسیون

اعضای کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان درسال 97

اعضاء کمیسیون ها عنوان کميسيونهای متشکله
جواد نجار تمیزکار محسن شیخ شعربافان حجت طیران رضا نصرتی فرشید فقیه شجاعی برنامه و بودجه و عمران شهری
آرمان پوریاسری حجت طیران جواد نجار تمیزکار محسن شیخ شعربافان رضا نصرتی حقوقی
جواد نجار تمیزکار حجت طیران رضا نصرتی محسن شیخ شعربافان آرمان پوریاسری فرهنگی و اجتماعی
 
جواد نجار تمیزکار رضا نصرتی کمیسیون نظام وظیفه

( اصلی – علی البدل)

فرداد جنابی کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

حجت طیران کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها ) در اجرای طرح که مالک مشخص نباشد

رضا نصرتی کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

آرمان پوریاسری کميسيون ماده 11( آئین نامه مالی  شهرداریها)  تحویل جنس یا کار انجام شده در معاملات عمده محسن شیخ شعربافان کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی نماينده شورا درکميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

فرداد جنابی نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

حجت طیران بند 8 ماده 71( قانون شوراها )

نظارت بر حساب درآمد و هزینه

محسن شیخ شعربافان بند 3 ماده 71( قانون شوراها )

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا

اعضای کمیسیون های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان درسال 96

عنوان کميسيونهای متشکله اعضاء کمیسیون ها
برنامه و بودجه و عمران شهری فرشید فقیه شجاعی – آرمان پوریاسری – محسن شیخ شعربافان – جواد نجار تمیزکار-  رضا نصرتی
حقوقی جواد نجار تمیزکار –  آرمان پوریاسری –  فرشید فقیه شجاعی –  فرداد جنابی –  حجت طیران
فرهنگی و اجتماعی آرمان پوریاسری – جواد نجار تمیزکار- حجت طیران- محسن شیخ شعربافان- رضا نصرتی
 

کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی کمیسیون نظام وظیفه

( اصلی – علی البدل)

جواد نجار تمیزکار

رضا نصرتی

کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

آرمان پوریاسری کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها )

حجت طیران
کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

رضا نصرتی کميسيون ماده 11

( آئین نامه مالی شهرداریها)

آرمان پوریاسری
نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

فرداد جنابی نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

محسن شیخ شعربافان

 

بند 3 ماده 71

( قانون شوراها )

محسن شیخ شعربافان بند 8 ماده 71

( قانون شوراها )

فرشید فقیه شجاعی

اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال۹۴

عنوان کميسيون ها اعضای کمیسیون ها
رئیس نائب رئیس منشی عضو عضو
کميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری فرشید فقیه شجاعی عباس شمسه کهن سید رضی فلاح چای جواد نجار تمیزکار مهران آزادسرو
کميسيون حقوقی ابراهیم خوشحال ابراهیم مهربان رحیم کشاورز مهران آزادسرو جواد نجار تمیزکار

 

 

کميسيون بدوی ماده 100

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی کميسيون نظام وظيفه سيدرضی­ فلاح­ چای
کميسيون تجديد نظر ماده 100

( قانون شهرداریها )

مهران آزادسرو کميسيون تبصره 5 ماده 96

( قانون شهرداریها )

فرشید فقیه شجاعی
کميسيون ماده77

( قانون شهرداریها )

عباس شمسه کهن کميسيون ماده 11

( آئین نامه مالی شهرداریها)

مهران آزادسرو
نماينده شورا درکميسيون ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

حسینعلی خدایگانی نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

( قانون شهرسازی و معماری )

سيدرضی­ فلاح­ چای
بند 3 ماده 71

( قانون شوراها )

ابراهیم خوشحال بند 8 ماده 71

( قانون شوراها )

ابراهیم خوشحال

اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال ۹۳

 

عنوانکمیسیونهای

متشکله

اعضای کمیسیون ها
کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری مهران آزادسرو جواد نجار تمیزکار سید رضی فلاح چای عباس شمسه کهن فرشید فقیه شجاعی
کمیسیون حقوقی جواد نجار تمیزکار حسینعلی خدایگانی رحیم کشاورز مهران آزادسرو ابراهیم خوشحال
کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ فرشید فقیه شجاعی کمیسیون نظام وظیفه سیدرضی­ فلاح­ چای
کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ عباس شمسه کهن کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ فرشید فقیه شجاعی
کمیسیون ماده ۷۷ عباس شمسه کهن کمیسیون ماده ۱۱ مهران آزادسرو
نماینده شورا درکمیسیون ماده ۵ ابراهیم مهربان نماینده شورا درکمیته کارشناسی ماده ۵ سیدرضی­ فلاح­ چای
بند ۳ ماده ۷۱ سیدرضی­ فلاح­ چای بند ۸ ماده ۷۱ ابراهیم مهربان

 

اعضای کمیسیون های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال ۹۲

عنوان کميسيونهای متشکله

اعضاء کمیسیون ها

کميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری سيدرضی­ فلاح­ چای عباس شمسه کهن فرشید فقیه شجاعی
کميسيون حقوقی مهران آزادسرو رحیم کشاورز ابراهیم خوشحال
کميسيون فرهنگی و اجتماعی مهران آزادسرو جواد نجار تميزکار حسینعلی خدایگانی

 

کميسيون بدوی ماده 100 فرشید فقیه شجاعی کميسيون نظام وظيفه سيدرضی­ فلاح­ چای
کميسيون تجديد نظر ماده 100 عباس شمسه کهن کميسيون تبصره 5 ماده 96 مهران آزادسرو
کميسيون ماده 77 عباس شمسه کهن کميسيون ماده 11 فرشید فقیه شجاعی
نماينده شورا درکميسيون ماده 5 ابراهیم مهربان نماينده شورا در

کميته کارشناسی ماده 5

فرشید فقیه شجاعی
بند 3 ماده 71 سيدرضی­ف لاح­چای بند 8 ماده 71 ابراهیم مهربان