تمیزکار: اعضای شورای شهر لاهیجان بر توسعه فضاهای ورزش همگانی تاکید دارند تمیزکار: اعضای شورای شهر لاهیجان بر توسعه فضاهای ورزش همگانی تاکید دارند
تمیزکار: اعضای شورای شهر لاهیجان بر توسعه فضاهای ورزش همگانی تاکید دارند
تمیزکار: باید برای کاهش هزینه ی ازدواج جوانان تصمیم سازی و اقدام کنیم تمیزکار: باید برای کاهش هزینه ی ازدواج جوانان تصمیم سازی و اقدام کنیم
تمیزکار: باید برای کاهش هزینه ی ازدواج جوانان تصمیم سازی و اقدام کنیم
بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان
بازدید کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان از پروژه آسفالت معابر و خیابان های لاهیجان
روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند
روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر لاهیجان انتخاب شدند
مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز اورژانس برگزار شد

انتشار: شهر سبز نو