آخرین خبرها
حجت طیران: مناسب سازی اماکن و محیط های تفریحی برای رفاه حال معلولان جسمی و حرکتی حجت طیران: مناسب سازی اماکن و محیط های تفریحی برای رفاه حال معلولان جسمی و حرکتی
حجت طیران: مناسب سازی اماکن و محیط های تفریحی برای رفاه حال معلولان جسمی و حرکتی
محسن شیخ شعربافان : معلولان با حضور در عرصه ورزش و کسب عناوین برتر ملی و جهانی در عمل نشان داده اند که از افراد سالم ، توانمند ترند محسن شیخ شعربافان : معلولان با حضور در عرصه ورزش و کسب عناوین برتر ملی و جهانی در عمل نشان داده اند که از افراد سالم ، توانمند ترند
محسن شیخ شعربافان : معلولان با حضور در عرصه ورزش و کسب عناوین برتر ملی و جهانی در عمل نشان داده اند که از افراد سالم ، توانمند ترند
رضا نصرتی : تأکید بر اجرای طرح پارک جانبازان رضا نصرتی : تأکید بر اجرای طرح پارک جانبازان
رضا نصرتی : تأکید بر اجرای طرح پارک جانبازان
آرمان پوریاسری: استفاده از نظرات صاحب نظران در حوزه های مختلف در کمیسیون های تخصصی شورا آرمان پوریاسری: استفاده از نظرات صاحب نظران در حوزه های مختلف در کمیسیون های تخصصی شورا
آرمان پوریاسری: استفاده از نظرات صاحب نظران در حوزه های مختلف در کمیسیون های تخصصی شورا
فرشید فقیه شجاعی : مدیریت شهری لاهیجان  تمام همت خود را به کار گرفته است تا فرصت‌های برابری را برای همه شهروندان و اقشار آسیب پذیر فراهم کند فرشید فقیه شجاعی : مدیریت شهری لاهیجان تمام همت خود را به کار گرفته است تا فرصت‌های برابری را برای همه شهروندان و اقشار آسیب پذیر فراهم کند
فرشید فقیه شجاعی : مدیریت شهری لاهیجان تمام همت خود را به کار گرفته است تا فرصت‌های برابری را برای همه شهروندان و اقشار آسیب پذیر فراهم کند

انتشار: شهر سبز نو