شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است
شجاعی: پروژه ممیزی املاک شهر لاهیجان، گام بزرگی در برنامه ریزی مدیریت شهری است
طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند
طیران: کارکنان شرکتی شهرداری از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شوند
نصرتی: اجرای موفق تفکیک زباله از مبدأ منوط به مشارکت فعال، آگاهانه و مسوولانه شهروندان است نصرتی: اجرای موفق تفکیک زباله از مبدأ منوط به مشارکت فعال، آگاهانه و مسوولانه شهروندان است
نصرتی: اجرای موفق تفکیک زباله از مبدأ منوط به مشارکت فعال، آگاهانه و مسوولانه شهروندان است
فرداد جنابی : وضعیت بازارچه عاقلیه در شأن و منزلت شهروندان لاهیجانی و مسافران نیست فرداد جنابی : وضعیت بازارچه عاقلیه در شأن و منزلت شهروندان لاهیجانی و مسافران نیست
فرداد جنابی : وضعیت بازارچه عاقلیه در شأن و منزلت شهروندان لاهیجانی و مسافران نیست
تمیزکار: مدیریت شهری لاهیجان با هرگونه همکاری در راستای بهتر شدن وضعیت بهداشت و درمان آمادگی دارد تمیزکار: مدیریت شهری لاهیجان با هرگونه همکاری در راستای بهتر شدن وضعیت بهداشت و درمان آمادگی دارد
تمیزکار: مدیریت شهری لاهیجان با هرگونه همکاری در راستای بهتر شدن وضعیت بهداشت و درمان آمادگی دارد

انتشار: شهر سبز نو